5096 sujets

Le Bar du forum

Trong bài vi?t này, Lu?n V?n Vi?t s? chia s? có b?n m?u lu?n v?n v? du l?ch sinh thái. Trong tr??ng h?p b?n không th? t? làm ho?c không v?i th?i gian làm, hãy tham kh?o d?ch v? nh?n làm lu?n v?n th?c s? c?a Lu?n V?n Vi?t.
https://i.imgur.com/GjJLaSm.jpg

=))) ??c m?i : ?? c??ng là gì? H??ng d?n vi?t ?? c??ng nghiên c?u khoa h?c
Ch?t l??ng c?a m?t tài nguyên du l?ch sinh thái ph?n ánh kh? n?ng thu hút khách và thu hút ??u t? ?? t? ch?c các ho?t ??ng du l?ch sinh thái d?a trên các tài nguyên ?ó. Ch?t l??ng tài nguyên du l?ch sinh thái có th? ???c bi?u hi?n thông qua nhi?u khía c?nh. M?i khía c?nh ???c nhìn nh?n ? nh?ng m?c ?? khác nhau tùy thu?c vào ??i t??ng quan sát khác nhau. D??i góc ?? c?a ng??i ??u t? và khu du l?ch, ch?t l??ng c?a tài nguyên du l?ch sinh thái chính là m?c ?? thu hút ??i v?i h?, bi?u hi?n qua m?t s? tiêu chí c? th? sau:
Quy mô c?a tài nguyên du l?ch sinh thái
Các tiêu chí ?ánh giá quy mô c?a tài nguyên du l?ch l?i ph? thu?c vào lo?i tài nguyên du l?ch ?ó là gì, có th? s? d?ng các ch? tiêu nh?: Chi?u dài (bãi bi?n, hang ??ng, sông, su?i,...), chi?u r?ng (hang ??ng, dòng sông, bãi bi?n, su?i thác,...), chi?u cao (núi, hang ??ng, thác n??c,...), di?n tích (v??n qu?c gia, h?, làng quê, ??m phá...) Quy mô c?a tài nguyên du l?ch sinh thái s? ?nh h??ng ??n s?c ch?a c?a ?i?m du l?ch ch?a ??ng tài nguyên du l?ch sinh thái ?ó. ?i?u này s? liên quan ??n quy mô ??u t?, quy mô ho?t ??ng c?a ?i?m du l?ch và t? ?ó ?nh h??ng ??n ??ng c?p c?a nhà ??u t? c?ng nh? ch?t l??ng d?ch v? t?i ?i?m du l?ch sinh thái ?ó.

https://i.imgur.com/mfODmEM.jpg
===)) ??c m?i : Khái ni?m, ý ngh?a và nguyên t?c h?ch toán v?n b?ng ti?n
N?u b?n không có th?i gian làm lu?n v?n, hãy tham kh?o d?ch v? nh?n làm lu?n v?n th?c s? c?a Lu?n V?n Vi?t nhé.
?? h?p d?n c?a tài nguyên du l?ch sinh thái
?? h?p d?n c?a tài nguyên du l?ch sinh thái bi?u hi?n thông qua s? l??ng phong c?nh ??p, m?c ?? ?a d?ng c?a ??a hình, m?c ?? phong phú, ?a d?ng sinh h?c, cùng v?i s? ??c ?áo c?a v?n hóa ??a ph??ng . ??i v?i tài nguyên thiên nhiên, ?? h?p d?n còn có th? ???c ph?n ánh ? s? công nh?n c?a m?t c?p nào ?ó hay t? k?t qu? bình ch?n ???c công b? c?a m?t t? ch?c uy tín nào ?ó. Ch?ng h?n: ? c?p qu?c gia (v??n qu?c gia, khu b?o t?n loài sinh c?nh qu?c gia,...) hay c?p qu?c t? (di s?n thiên nhiên th? gi?i, khu d? tr? sinh quy?n th? gi?i,...) hay nh?ng k?t qu? bình ch?n ???c công b? (hang ??ng l?n nh?t và ??p nh?t th? gi?i, bãi bi?n ??p nh?t, v?nh ??p nh?t th? gi?i,...). Bên c?nh nh?ng s? h?p d?n c?a tài nguyên thiên nhiên thì v?n hóa ??a ph??ng c?ng là m?t trong nh?ng y?u t? quy?t ??nh ch?t l??ng c?a tài nguyên du l?ch sinh thái. v?n hóa ??a ph??ng (k? thu?t canh tác, phong t?c t?p quán, ki?n trúc truy?n th?ng, nh?ng nét v?n hóa dân gian, v?n hóa ?m th?c,....) ???c hình thành lâu ??i trên c? s? ?i?u ki?n c?a tài nguyên thiên nhiên. M?t s? khác bi?t, ??c ?áo, ??c tr?ng theo vùng mi?n c?a v?n hóa ??a ph??ng t?o nên s?c hút cao ??i v?i khu du l?ch. v?n hóa ??a ph??ng không ch? có s?c thu hút khu du l?ch ??n v?i tài nguyên du l?ch sinh thái mà còn có kh? n?ng gi? chân khách, kéo dài th?i gian l?u l?i c?a khách nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng du l?ch, t?ng thu nh?p ?? gi? gìn và tôn t?o nh?ng giá tr? v?n hóa ??a ph??ng có th? b? mai m?t do nh?ng tác ??ng c?a c? ch? th? tr??ng. ?i?m khác bi?t v? ch?t l??ng c?a tài nguyên du l?ch sinh thái là tài nguyên thiên nhiên càng nguyên v?n (ch?a b? xâm h?i), v?n hóa ??a ph??ng càng nguyên s? (ch?a b? lai t?p) thì ch?t l??ng c?a tài nguyên du l?ch sinh thái càng cao

N?u b?n quá b?n r?n và không có th?i gian làm lu?n v?n, hãy tham kh?o d?ch v? nh?n làm lu?n v?n th?c s? c?a Lu?n V?n Vi?t. V?i kinh nghi?m ho?t ??ng h?n 15 n?m trong l?nh v?c này cùng v?i ??i ng? chuyên viên trình ?? cao, Lu?n V?n Vi?t ch?c ch?n s? mang ??n cho b?n s?n ph?m hoàn h?o nh?t.
Giá làm lu?n v?n th?c s? s? tùy thu?c vào ngành/chuyên ngành c?a b?n, ?? khó c?a ?? tài và deadline c?a b?n. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c báo giá chi ti?t
==)) ??c m?i : lam luan van tot nghiep
Modifié par mytamhuyet (22 Apr 2019 - 10:49)